Theo các nhà khai thác dữ liệu, sự kiện Kill Code sắp tới của Apex Legends sẽ mô phỏng lại LTM được yêu thích

Respawn đã giới thiệu các sự kiện Kill Code: Ustanding và Revenant Army LTM, ngay sau Kill Code: Part 4. Người chơi sẽ vào chế…

Xem thêm Theo các nhà khai thác dữ liệu, sự kiện Kill Code sắp tới của Apex Legends sẽ mô phỏng lại LTM được yêu thích